We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

ch

MAKE THIS VIRAL! Prepare For Change

It is time now to make the next step in creating the infrastructure for the Event on the surface of this planet.

The main reference site with preparedness instructions for the general population has reached a certain degree of completion and needs to go viral:

http://prepareforchange.net/

Although the civil authority and the Resistance Movement will provide their own infrastructure at the time of the Event, it is very important to have grassroots infrastructure as well. Our alternative infrastructure will fill in the gaps and will ensure that the transition will be smoother and more harmonious.

Six task groups were created: planetary leadership group, healers group, media group, new renaissance group, new technologies group and financial group. All these groups will develop practical tools which can help easing the transition at the time of the Event in their specific area.

If you want to actively participate in any of those six groups, click here:

http://prepareforchange.net/participate/

Our website will be translated into many world languages so the message can spread worldwide. We are actively seeking translators and if you wish to join our translation teams, use the same participation form, stating that you wish to volunteer as a translator:

http://prepareforchange.net/participate/

There will be many projects pertaining to the preparedness of the surface population for the Event announced on my blog very soon and our new website will be the main communication hub for those projects
Please sign this Petition

Foto

Read more about it and sign it here:
http://www.avaaz.org/en/petition/How_to_REALLY_Save_US_Army_Recruiters_From_Preventable_Suicides/?eQSwffb


SaLuSa 4-3-2011

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you

SaLuSa 4-March-2011

Monday, 16 April 2012

14:04:2012


Galaktiskā Federācija caur Debesu Klejotāju


14:04:2012


Sveicieni no Federācijas:

Ir lieliska cerîbas sajûta kas attîstâs ðodien jûsu pasaulç ,jo jûsu kolektîvâs domas koncentrçjas uz Iluminâti arestiem un Jûsu finanðu sistçmas pârstrukturçðanu. Tas ir kâ paredzçts. Tie tiek izspçlçti pa visu pasauli, koordinçtâ veidâ, kas varçtu pâròemt jûs savâ stratçìiskajâ attîstîbâ, ja jûs varçtu zinât tâ dziïumu un elpu. Mçs esam ðeit, lai runâtu par to, ko mçs varam neapdraudot darbîbas, kas jau ir spçlç, kuras jûs redzçsiet piepildamies turpmâkajâs nedçïâs. Sagatavojieties lielajâm informâcijas pârmaiòâm visâ jûsu pasaulç, kas koncentrçs tos, kas nesasaucas ar to, ko jûs esat izpildîjuði visu ðo laiku. Tas bûs nâkamais,un lielâkais lîdz ðim masu pamoðanâs no personâm, kas bijuðas aizmiguðas, cauri procesu lîdz ðim. Ðî informâcija nâks no daþâdiem avotiem, ieskaitot jûsu mçdijus, kas nu pat tagad sâkuði atðíetinât Illuminati kontroli par tiem. Patiesîba apgâþ tos, kas pretojas, un tiem, kas vienmçr gribçja ðo informâciju, lai tâ "izkïûtu laukâ" tagad neredz ðíçrsli tâs darbîbai, lai to panâktu. Ðis sûces tagad kïûs par informâcijas slûþâm, kas ir priekðnosacîjums nlo atklâðanai.

Patiesi, ka mçs esam pielikuði savu roku raíeðu palaiðanai kas neizdevâs un tagad ir pilnîgi skaidrs, ka nevar bût nekâda atriebîba pret negodîgâm militârâm operâcijâm par mûsu darbîbu pasaulç. Bet bailes turpinâs radît daudziem koncentrçjoties uz kodolieroèiem un to potenciâla izmantoðanu teroristu darbîbas aizsegâ, mçs sakâm, kâ mçs esam vienmçr teikuði,ka baildîties nav pamata .

Jûsu tauta no Islandes tiek izmantota kâ izmçìinâjumu vieta finanðu stratçìijâm, jûsu plançtas labklâjîbai. Tas bûtu prâtîgi, sekot viòu progresam ðajâ ziòâ, jo tas bûs liktenis visâm tautâm ïoti îsâ laika periodâ. Mçs vienmçr esam teikuði, ka ðâda rîcîba nekad nenâk no lielâkâm pilnvarâm un tautâm pasaulç, bet viòi sekos to pçdâs kad darbîbas uzsâks savu domino efektu.

Ðaubu laiks ir beidzies.Cerîbu laiks ir sâcies. Tagad, jûs varçsiet redzçt reâlas pârmaiòas notiekam, sataustâmas un novçrojamas visiem. Ðie notikumi nâks tik âtri ka tas liks griezties jûsu galvâm. Turieties cieði tagad sâkuma sâkumâ. Un par cik ðîs izmaiòas nâk, tâ Gaia (zeme)reaìçs uz jûsu cerîbu un mîlestîbu. Viòa jau ir veikusi izmaiòas, no kâ gûs labumu visi. Ir vçl vairâkâm masveida zemestrîcçm vçl jânotiek, visâm ar minimâliem zaudçjumiem pret dzîvo,par cik izmaiòas turpinâsies.

Mçs esam uz visiem laikiem ar jums, mûsu ìimene. Mçs ceram uz mûsu apvienoðanu un iespçju dalîties ar Jums mûsu mîlestîbâ un aizrautîbâ par jûsu nâkotni.


Esiet mierā.


Channeler: Wanderer of the Sky

Tulkoja: Maris

No comments:

Post a Comment